Dataskydd & Cookie Policy

Uppgifter som samlats in från besökare som får tillgång till information, innehåll eller tjänster som publiceras eller erbjuds på denna webbplats behandlas av Asendia Management SAS (Frankrike) i egenskap av både leverantör av denna webbplats och tjänsteleverantör. Asendia Management SAS agerar tjänsteleverantör för dotterbolagen i Asendia-koncernen.

Nedanstående webbsidor berörs av denna policy:
asendia.com
asendia.co.uk
asendia.it
asendiausa.com
asendia.es
asendia.se
asendia.dk
asendia.at
asendia.be/fr
asendia.fr
asendia.de
asendia.hk/cn/
asendia.nl
asendia.no/en
press.asendia.com/en
asendia.sg/
asendia.ch
asendiaoceania.com
campaign.asendia.com

1. Den personuppgiftsansvariges namn och adress

Personuppgiftsansvarig, enligt lagens definition, är: Asendia Management SAS
Inregistrerat hos Paris Commercial Register (RCS) med nummer: 752 460 170

Företagets besöksadress och kontaktinformation:
9 rue du Colonel Pierre Avia
75015 Paris
Frankrike

Filialkontor:
Wankdorfallee 4
3030 Bern
Schweiz

E-postadress: info.com@asendia.com
Webbsida: www.asendia.com

 

2. Kontaktinformation till personuppgiftsbiträdet

Den ansvariges dataskyddsombud kan nås vid:
Marie-Laure PAGNON
Asendia Management SAS
9 rue du Colonel Pierre Avia
75015 Paris
Frankrike
legal@asendia.com

Skulle den registrerade inte få tillfredsställande svar från dataskyddsombudet kan hen vända sig till den ansvariges personuppgiftsbiträde:

DPO du Groupe La Poste
9 rue du Colonel Pierre Avia
75015 Paris
Frankrike
dpo.groupelaposte@laposte.fr.

 

3. Omfattning och legal basis för behandling av personuppgifter

Generellt sätt samlar vi endast in och använder våra användares personuppgifter i den utsträckning det är nödvändigt för att tillhandahålla en fungerande webbsida samt för att tillhandahålla vårt innehåll och vår service. Våra användares personuppgifter samlas in och används regelbundet, men endast med användarens samtycke. Undantag gäller i de fall det inte är praktiskt möjligt att inhämta samtycke i förtid och när personuppgiftsbehandlingen är tillåten enligt lag.
Om, och i den utsträckning vi inhämtar samtycke från den registrerade att behandla dennes personuppgifter, skall Artikel 6 Paragraf 1(a) i EUs Allmänna Dataskyddsförordning (GDPR) gälla som rättslig grund för behandling av personuppgifter.
Vid behandling av personuppgifter som är nödvändiga för fullgörande av ett avtal som den registrerade är part i, skall Artikel 6 Paragraf 1(b) i GDPR gälla som rättslig grund. Detsamma gäller för behandling som är nödvändig för att genomföra åtgärder innan sådant avtal ingåtts.
Om, och i den utsträckning behandlingen av personuppgifter är nödvändig för fullgörande av en rättslig förpliktelse till vilken vårt företag är part, skall Artikel 6 Paragraf 1(c) i GDPR gälla som rättslig grund.
Om behandling är nödvändig för att skydda vårt företags eller tredjeparts berättigade intressen, och om den registrerades intressen och grundläggande rättigheter och friheter inte väger tyngre än dessa intressen, skall Artikel 6 Paragraf 1(f) i GDPR gälla som rättslig grund för behandlingen.

 

4. Tillhandahållande av webbplatsen och skapande av loggfiler

4.1 Beskrivning och omfattning av personuppgiftsbehandling

Varje gång vår hemsida öppnas samlar vårt system automatiskt in uppgifter och information från datorsystemet på åtkomstdatorn.
Följande uppgifter samlas in:
• Information om vilken typ och version av webbläsare som används
• Användarens operativsystem
• Användarens internetleverantör
• Användarens IP-adress
• Datum och tid för åtkomsten
• Webbplatser från vilka användarens system öppnar vår webbplats
• Webbplatser som öppnas av användarens system via vår webbplats

Loggfilerna innehåller IP-adresser eller andra uppgifter som kan knytas till en användare. Detta kan exempelvis vara fallet om länken till webbplatsen som användaren öppnar webbplatsen med, eller länken till webbplatsen som användaren skiftar till, innehåller personuppgifter.
Uppgifterna lagras också i våra systems loggfiler. Dessa uppgifter lagras inte tillsammans med andra personuppgifter tillhörande användaren.

4.2 Rättslig grund för behandling av personuppgifter

Den rättsliga grunden för tillfällig lagring av personuppgifter och loggfiler återfinns i Artikel 6 Paragraf 1 (f) i GDPR.

4.3 Ändamål för personuppgiftsbehandling

Systemets tillfälliga lagring av IP-adressen är nödvändig för att möjliggöra tillhandahållandet av webbplatsen till användarens dator. För att göra detta måste användarens IP-adress sparas under hela åtkomsttillfället.
Lagring i loggfiler görs för att säkerställa webbplatsens funktionalitet. Dessutom används uppgifterna för att optimera webbplatsen och säkerställa säkerheten i våra IT-system. Inga personuppgifter analyseras i marknadsföringssyfte i detta sammanhang.
Vårt berättigade intresse för behandling av personuppgifter ligger också i de ändamål som anges i Artikel 6 Paragraf 1(f) i GDPR.

 

5. Kontaktformulär och e-postkontakt

5.1 Beskrivning och omfattning av personuppgiftsbehandling

På vår webbplats finns ett kontaktformulär, som kan användas för att ta elektronisk kontakt. Om en användare använder sig av detta alternativ, överför och lagrar vi de uppgifter som registrerats i indatamasken. Dessa personuppgifter inkluderar:
• Förnamn
• Efternamn
• E-postadress
• Telefonnummer
• Meddelande

Följande personuppgifter lagras också vid den tidpunkt som meddelandet sänds:
• Användarens IP-adress
• Datum och tid för registreringen

Samtycke till behandlingen av dina personuppgifter inhämtas under sändningsprocessen, och då görs även en hänvisning till denna integritetspolicy.

Du kan också kontakta oss via den angivna e-postadressen. I det här fallet lagras användarens personuppgifter som skickas med e-postmeddelandet.
Inga personuppgifter överförs till tredje part i detta avseende. Dessa personuppgifter används uteslutande för att behandla konversationen.

5.2 Rättslig grund för behandling av personuppgifter

Den rättsliga grunden för behandling av personuppgifter vid inhämtande av samtycke från användaren är Artikel 6 Paragraf 1(a) i GDPR.
Den rättsliga grunden för behandling av personuppgifter som överförts vid skickande av e-post är Artikel 6 Paragraf 1(f) i GDPR. Om syftet med e-postkontakten är att slutföra ett avtal, är behandlingen även rättsligt grundad på Artikel 6 Paragraf 1(b) GDPR.

5.3 Ändamål för personuppgiftsbehandling

Vi behandlar endast personuppgifterna från indatamasken för att behandla kontakten. Vid kontakt via e-post inkluderar detta också det nödvändiga berättigade intresset av att behandla personuppgifterna.
Övriga personuppgifter som behandlas under sändningsprocessen syftar till att förhindra missbruk av kontaktformuläret och för att säkerställa säkerheten i våra IT-system.

5.4 Lagringsperiod

Personuppgifter raderas när de inte längre är nödvändiga för det syfte för vilket de samlades in. Avseende personuppgifterna från indatamasken i kontaktformuläret och de som skickas via e-post, har detta tillfälle inträffat då respektive konversation med användaren har avslutats. Samtalet anses ha avslutats när det kan utläsas av omständigheterna att relevanta fakta har klarlagts på ett avgörande sätt.
Övriga personuppgifter som samlats in under sändningsprocessen raderas normalt efter en period på högst sju (7) dagar.

5.5 Rätten att invända och att bli bortglömd

Användaren har möjlighet att när som helst återkalla sitt samtycke när det gäller behandling av dennes personuppgifter. Om användaren kontaktar oss via e-post kan hen när som helst invända mot lagringen av hens personuppgifter. I sådant fall fortsätter inte konversationen.
Användaren kan återkalla sitt samtycke genom att skriva till följande adress: Asendia Management SAS, Branch Bern, Wankdorfallee 4, 3030 Bern, Schweiz eller digitalmedia@asendia.com.
Om radering av personuppgifter inte är tillåten av lagstadgade skäl, för att utöva juridiskt krav, med stöd av kommersiell- eller skattemässig lagstiftning, särskilt genom lagstadgade arkiveringsperioder, kommer personuppgifterna att blockeras istället för att raderas.

 

6. Användning av cookies

Denna webbplats använder cookies. Cookies är textfiler som är registrerade och lagrade på ett datasystem via en webbläsare.
Många webbplatser och servrar använder cookies. Många cookies innehåller ett cookie-ID. Ett cookie-ID är en unik kod som identifierar cookien. Den består av en textsträng genom vilken webbplatser och servrar kan tilldelas den specifika webbläsare i vilken cookien har lagrats. Detta gör det möjligt för webbplatser och servrar som har besökts att skilja individens webbläsare från andra webbläsare som innehåller andra cookies. En viss webbläsare kan kännas igen och identifieras av den unika cookie-IDen.
Användningen av cookies gör det möjligt för användare av denna webbplats att få mer användarvänliga tjänster, vilket inte skulle vara möjligt utan cookien.
Cookies används för att optimera informationen och tjänsterna som erbjuds användaren på vår webbplats. Som redan nämnts, ger cookies oss möjlighet att känna igen användare av vår webbplats. Syftet med detta igenkännande är att göra det lättare för användarna att använda vår webbplats. Till exempel, användare av en webbplats som använder cookies behöver inte skriva in sina inloggningsuppgifter varje gång de besöker webbplatsen eftersom det görs av webbplatsen och cookien som lagras på användarens datorsystem. Ett annat exempel är cookien som används i en kundvagn i en webbshop. Online-butiken använder en cookie för att komma ihåg de varor som en kund har lagt i den virtuella kundvagnen.
Den registrerade kan när som helst förhindra att cookies placeras på vår webbplats genom att ändra inställningarna på sin webbläsare till att permanent vägra cookies. Dessutom kan cookies som redan är placerade raderas när som helst via en webbläsare eller andra mjukvaruprogram. Detta är möjligt i alla idag tillgängliga webbläsare. Om den registrerade inaktiverar cookies i sin webbläsare kan de i vissa fall inte komma att kunna använda alla funktionerna på vår webbplats.

6.1 Beskrivning och omfattning av personuppgiftsbehandling

Vår webbplats använder cookies. Cookies är textfiler som är lagrade på eller av en webbläsare på användarens operativsystem. Denna cookie innehåller en speciell textsträng som gör att webbläsaren identifieras unikt när webbplatsen senare öppnas på nytt.
Vi använder cookies för att göra vår webbplats mer användarvänlig. Vissa delar av vår webbplats kräver att åtkomstwebbläsaren identifieras, även efter det att webbplatsen lämnats.

Följande personuppgifter är därför lagrade och överförda i cookien:
• Språkinställning
• Varor i varukorgen
• Inloggningsuppgifter
Dessutom använder vi cookies på vår webbplats som möjliggör att användares webbläsarbeteenden blir analyserade.

Följande personuppgifter kan komma att överföras:
• Ifyllda sökord
• Hur ofta webbplatsen besöks
• Användning av webbplatsens funktioner

När vår webbplats öppnas. informeras användarna om att cookies används för analysändamål och deras samtycke inhämtas för behandling av de personuppgifter som används i detta sammanhang. Användare får också samtidigt tillgång till denna integritetspolicy.

6.2 Rättslig grund för behandling av personuppgifter

Den rättsliga grunden för nödvändig teknisk behandling av personuppgifter vid användning av cookies är Artikel 6 Paragraf 1(f) i GDPR.
Den rättsliga grunden för behandling av personuppgifter vid användning av cookies i analysändamål efter inhämtning av användarens samtycke i detta sammanhang är Artikel 6 Paragraf 1(a) i GDPR.

6.3 Ändamål för personuppgiftsbehandling

Ändamålet att använda cookies som är tekniskt nödvändiga, är att möjliggöra användningen av webbplatsen för de berörda användarna. Vissa funktioner på vår webbplats är inte tillgängliga utan användning av cookies. För att få åtkomst till dessa funktioner måste vi kunna känna igen användarens webbläsare även efter denne skiftar till en annan webbplats.
Vi behöver cookies för följande användning:
• Varukorg
• För att känna igen språkinställningar
• För att känna igen sökord

Användaruppgifterna som samlats in av tekniskt nödvändiga cookies används inte för att skapa användarprofiler.
Analyscookies används för att förbättra kvaliteten på vår webbplats och dess innehåll. Analyscookies gör det möjligt för oss att lära hur webbplatsen används så att vi kan fortsätta optimera våra tjänster.
Dessa ändamål enligt Artikel 6 Paragraf 1(f) i GDPR reflekterar dessutom våra berättigade intressen i att behandla personuppgifter.

6.4 Lagringstid och rätten att invända och att bli bortglömd
6.4.1

Cookies lagras på användarens dator och skickas till oss därifrån. Detta innebär att du som användare har full kontroll över användningen av cookies. Genom att ändra inställningarna på din webbläsare kan du avaktivera eller begränsa överföringen av cookies. Cookies som redan ligger sparade kan när som helst raderas. Detta kan även göras automatiskt. Om cookies för vår webbplats avaktiveras, är det inte längre möjligt att använda samtliga funktioner på vår webbplats.

6.4.2

Vi lagrar också HubSpot formulären, som är små datafiler placerade i användarens lokala webbläsarlagring eller annan enhet som används av användaren. De flesta sådana cookies är "session" -kakor som bara används för att fylla i blanketterna. Detta sparar tid genom att eliminera behovet av att upprepade gånger ange samma information av användaren för formulären. Cookies kan inte och kommer inte att användas för att leverera eller köra program på din enhet. De flesta webbläsare accepterar automatiskt cookies, men du kan ändra din webbläsarinställning för att avvisa cookies.

 

6.5 Hur hanterar man inställning och läsning av cookies?

Du kan avaktivera alla typer av cookies från din webbläsare.

6.5.1 I Internet Explorer:

o Välj Verktyg högst upp i webbläsarens fönster och välj sedan Internetalternativ.
o Välj fliken Sekretess i Internetalternativ-fönstret.
o För att avaktivera cookies, dra skjutreglaget högst upp för att blockera alla cookies.
o För mer information: http://windows.microsoft.com/fr-FR/windows-vista/Block-or-allow-cookies

6.5.2 I Firefox:

o Välj Verktyg i webbläsarens meny och välj sedan Alternativ.
o Välj Sekretess-rutan.
o För att avaktivera cookies, välj bort Acceptera cookies i kryssrutan.
o För mer information: http://support.mozilla.org/fr/kb/Activer%20et%20d%C3%A9sactiver%20les%20cookies

6.5.3 I Google Chrome:

o Klicka på Chrome menyn i webbläsarens verktygsfält.
o Välj Inställningar.
o Klicka på Visa avancerade inställningar.
o Under Sekretess, klicka på Innehållsinställningar, Cookie, och Site Data knappen. Du kan sedan välja mellan att radera alla eller välja dem en och en.
o För mer information: https://support.google.com/chrome/answer/95647?hl=fr&hlrm=en

6.5.4 I Safari:

o Gå till Inställningar> Safari> Rensa Cookies och Data.
o För mer information: http://support.apple.com/kb/HT1677?viewlocale=fr_FR

6.5.5 I Opera:

o Gå till Preferenser> Avancerad> Cookies
o För mer information: http://help.opera.com/Windows/10.20/fr/cookies.html

6.5.6 I Baidu

o Välj meny i övre högre hörn, välj Historik, eller använd genvägen "Ctrl+H" för att öppna.
o Välj Clear Browsing Data.
o Välj Cookies.
o Välj Clear Now.
o För mer information: http://help.baidu.com/question?prod_id=40&class=29...

6.5.7 I 360 Browser:

o Välj meny i övre höger hörn och välj Traceless (Xiao hao).
o För mer information: https://browser.360.cn/se/help/nontrace.html

6.5.8 I QQ Browser:

o Välj Menu.
o Välj Clear Data.
o Välj Cookies.
o Välj Clear Now.
o För mer information: http://browser.qq.com/faq/#/detail/13

6.5.9 I UC Browser:

o Välj Main Menu > Traceless > Cookies.
o För mer information: http://feedback.uc.cn/self_service/web/pc_help?instance=pc_client (Välj Frequently Used Functions > Traceless Window)

7. Nyhetsbrev och/eller E-post på E-handel och Mejl.

7.1 Beskrivning och omfattning av personuppgiftsbehandling

Nyhetsbrevet och/eller e-post på E-handel och Mejl (sammantaget omnämnt som “Nyhetsbrev”) skickas ut när användare registrerar sig på webbplatsen.
Användare har möjlighet att prenumerera på gratis Nyhetsbrev på vår webbplats. Uppgifterna från indatamasken skickas till oss när användarna registreras för Nyhetsbrevet.
Ett minsta krav för registrering är användarens e-postadress, men ytterligare personuppgifter måste lämnas för individanpassning och för att utgöra bevis för den registrerade om denne senare vill utöva sina rättigheter
• Efternamn
• Namn

Dessutom samlas följande uppgifter in vid registrering:
• IP-adress för åtkomstdatorn
• Datum och tid för registreringen

Samtycke till behandling av dina personuppgifter inhämtas under registreringsprocessen och då görs även en hänvisning till denna Integritetspolicy.
Nyhetsbrevet skickas ut på basis av försäljning av produkter och tjänster.
Vi lämnar inte ut dina personuppgifter till tredje part då vi behandlar dina uppgifter i samband med Nyhetsbrevsutskick. Dessa uppgifter används endast för att skicka ut Nyhetsbrev.

7.2 Rättslig grund för behandling av personuppgifter

Nyhetsbrevet skickas ut när användare registrerar sig på webbplatsen.
Den rättsliga grunden för behandling av uppgifter när användaren har registrerat sig för Nyhetsbrev är Artikel 6 Paragraf 1(a) i GDPR, när användarens medgivande väl har inhämtats.
Den rättsliga grunden för att skicka ut Nyhetsbrev till följd av försäljning av produkter och tjänster är Artikel 6 Paragraf 1(f) i GDPR.

7.3 Ändamål för persondatabehandling

Användarens e-postadress samlas in för att kunna skicka ut Nyhetsbrev.
Övriga personuppgifter samlas in under prenumerationsprocessen för att undvika missbruk av tjänsterna eller missbruk av e-postadressen som används.

7.4 Lagringstid

Personuppgifter raderas när de inte längre är nödvändiga för det ändamål för vilket de insamlades. Användarens e-postadress lagras därför så länge som prenumerationen på Nyhetsbrevet är aktiv.
Övriga personuppgifter som samlats in under prenumerationsprocessen raderas normalt efter en period på högst sju (7) dagar.

7.5 Rätten att invända och att bli bortglömd

Prenumeration på Nyhetsbrevet kan sägas upp av användaren när som helst. Det finns en länk till uppsägning i varje Nyhetsbrev.
Detta gör det också möjligt för användaren att återkalla sitt medgivande till lagring av personuppgifter som samlats in under prenumerationsprocessen.

8. Neladdning av tillgångar

8.1 Beskrivning och omfattning av personuppgiftsbehandling

Användaren kan ladda ner olika tillgångar, främst den enkla versionen av BTC e-commerce Report för ett visst land, whitepapers om en viss destination, infographics och e-böcker gratis. Ett villkor för att får åtkomst till Tillgångar är att användaren måste acceptera att ta emot e-post från Asendia avseende ämnet E-handel. Dock kan användaren välja att inte ta emot framtida e-post genom att använda länken för uppsägning som alltid finns i all e-post.
Tillgångar skickas ut när användare registrerar sig på webbplatsen.
Ett minsta krav för registrering är användarens e-postadress, men ytterligare personuppgifter måste lämnas för individanpassning och för att utgöra bevis för den registrerade om denne senare vill utöva sina rättigheter:
• Efternamn
• Namn
• Jobbtitel
• Land

Dessutom samlas följande personuppgifter in vid registrering:
• IP-adress för åtkomstdatorn
• Datum och tid för registreringen

Samtycke till behandling av dina personuppgifter inhämtas under registreringsprocessen och då görs även en hänvisning till denna Integritetspolicy.
Vi lämnar inte ut dina personuppgifter till tredje part då vi behandlar dina uppgifter i syfte att skicka ut e-post på E-handel. Dessa uppgifter används endast för att skicka ut e-post.

8.2 Rättslig grund för behandling av personuppgifter

Tillgånga skickas ut när användare registrerar sig på webbplatsen.
Den rättsliga grunden för behandling av personuppgifterna efter användaren har registrerat sig för nedladdning av Tillgånga är Artikel 6 Paragraf 1(a) i GDPR, då användarens samtycke väl har inhämtats.

8.3 Ändamål för persondatabehandling

Användarens e-postadress samlas in för att kunna skicka ut e-post på E-handel och för att kunna ladda ner Tillgånga.
Övriga personuppgifter samlas in under prenumerationsprocessen för att undvika missbruk av tjänsterna eller missbruk av e-postadressen som används.

8.4 Lagringstid

Personuppgifter raderas när de inte längre är nödvändiga för det ändamål för vilket de insamlades. Användarens e-postadress lagras därför så länge som deras e-post på e-Handel är aktiv.
Övriga personuppgifter som samlats in under prenumerationsprocessen raderas normalt efter en period på högst sju (7) dagar.

8.5 Rätten att invända och att bli bortglömd

Prenumeration på Nedladdning av Tillgånga och e-post på e-Handel kan sägas upp av användaren när som helst. Det finns en länk till uppsägning i varje e-post.
Detta gör det också möjligt för användaren att återkalla sitt medgivande till lagring av personuppgifter som samlats in under prenumerationsprocessen.

9. Plug-ins och Verktyg

9.1 Google Analytics (med anonymiseringsfunktion)

Processcontrollern har integrerat Google Analytics-komponenten (med anonymiseringsfunktion) på denna webbplats. Google Analytics är en webbanalystjänst. Webbanalys innebär uppmätning, insamling och analys av beteendedata hos besökare på webbplatser. En webbanalystjänst samlar bland annat in uppgifter på webbplatsen från vilken en person har kommit in till en webbplats (kallad en referrer), vilka undersidor på webbplatsen som öppnades eller hur ofta och hur länge en undersida visades. Webanalys används främst för att optimera en webbplats och för att ge en kostnads-nyttoanalys av webbannonsering.
Företaget som driver Google Analytics-komponenter är Google Inc., 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043-1351, USA.
Controllern använder "_gat._anonymizeIp"-tillägget för webbanalys via Google Analytics. Detta tillägg möjliggör att internetanslutningen för den registrerades IP-adress kan styras och anonymiseras av Google om de gör åtkomst på vår webbplats från en EU-medlemsstat eller från ett annat land som har undertecknat avtalet om Europeiska ekonomiska samarbetsområdet (EES).
Syftet med Google Analytics-komponenten är att analysera besökarflödet på vår webbplats. Bland annat använder Google inhämtad data och information för att utvärdera användningen av vår webbplats, för att sammanställa online rapporter åt oss som visar aktivitet på vår webbplats samt för att tillhandahålla andra tjänster relaterade till användningen av vår webbplats.
Google Analytics placerar en cookie på den registrerades IT-system. Se ovan för mer information avseende cookies. Placeringen av denna cookie gör det möjligt för Google att analysera användningen av vår webbplats. Varje gång någon öppnar en enskild sida på den här webbplatsen som drivs av processcontrollern som ansvarar för bearbetning och på vilken en Google Analytics-komponent är integrerad, kommer den aktuella Google Analytics-komponenten att instruera webbläsaren på den registrerades IT-system för att automatiskt skicka uppgifter till Google i syfte att utföra online-analys. Som en del av denna tekniska process mottar Google information om personuppgifter, såsom den registrerades IP-adress, vilket bland annat gör det möjligt för Google att spåra besökares ursprung och clicks och därefter debitera provision.
Cookien lagrar personligt identifierbar information, till exempel tidpunkten för åtkomst, platsen från vilken åtkomst gjordes och frekvensen av den registrerades besök på webbplatsen. Varje gång någon besöker vår webbplats, överförs dessa personuppgifter, inklusive IP-adressen till den registrerades internetanslutning, till Google i USA. Dessa personuppgifter lagras av Google i USA. Google kan komma att avslöja personuppgifter som samlats in via denna tekniska process till tredje part.
Som nämnts ovan kan den registrerade när som helst förhindra att cookies placeras av vår webbplats, genom att ändra webbläsarens inställningar till att permanent ej tillåta cookies. Justering av webbläsarens inställningar på detta förhindrar även Google från att placera en cookie på den registrerades IT-system. Dessutom kan en cookie som redan är placerad av Google Analytics när som helst raderas via en webbläsare eller andra program.
Vidare har den registrerade möjligheten att invända mot och förhindra insamling av personuppgifter som genereras av Google Analytics avseende användningen av denna webbplats och bearbetningen av dessa data av Google. För att göra detta måste den registrerade ladda ner och installera ett webbläsaretillägg på https://tools.google.com/dlpage/gaoptout. Webbläsartillägget informerar Google Analytics via JavaScript om att inga personuppgifter eller information om webbplatsbesök får överföras till Google Analytics. Från Googles perspektiv utgör installationen av webbläsartillägget en invändning. Om den registrerades IT-system senare raderas, omformateras eller återinstalleras, måste den registrerade åter installera webbläsartillägget för att inaktivera Google Analytics. Om webbläsartillägget avinstalleras eller inaktiveras av den registrerade eller någon annan person som är behörig att göra detta på uppdrag av den registrerade, är det möjligt att ominstallera eller återaktivera webbläsartillägget.
Tillämpningen av Google Analytics har ett bekvämlighets- och enkelhetsintresse vid användning av vår webbplats. Detta utgör ett legitimt intresse i den mening som avses i Artikel 6 Paragraf 1(f) i GDPR.
Ytterligare information om Goggles integritetspolicy finns på https://www.google.com/intl/gb/policies/privacy/
samt på http://www.google.com/analytics/terms/gb.html. Ytterligare detaljerad beskrivning av Google Analytics finns på https://www.google.com/intl/en_gb/analytics/.

9.2 Integritetspolicy för användning av Google AdWords

Processcontrollern har integrerat Google AdWords på denna webbplatsen. Google AdWords är en annonseringstjänst på internet som gör det möjligt för annonsörer att annonsera på Google och att få sökmotorresultat från Google annonseringsnätverk. Google AdWords tillåter en annonsör att fördefiniera nyckelord som kommer att visa en annons i Googles sökmotorresultat endast när sökmotorn hämtar ett sökresultat som är relaterat till nyckelordet/-en. På Google Network distribueras annonser till relevanta webbplatser med en automatisk algoritm och enligt fördefinierade nyckelord.
Företaget som driver Google AdWords tjänster är Google Inc., 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043-1351, USA.
Syftet med Google AdWords är att marknadsföra vår webbplats genom att visa intressebaserad annonsering på tredje parts webbplatser och i sökmotorresultaten från Googles sökmotor och genom att visa annonser från tredje part på vår webbplats.
Om den registrerade kommer till vår webbplats via en Google-annons så lagras något som kallas konverteringscookies på den registrerades IT-system av Google. Cookies har redan förklarats ovan. En konverteringscookie upphör efter 30 dagar och används inte för att identifiera den registrerade. Under förutsättning att cookien inte har upphört används konverteringscookien för att spåra om vissa undersidor, till exempel kundvagnen i en online-butik, nåddes via vår hemsida. Konverteringscookien informerar oss och Google om huruvida några intäkter genererades av en registrerad som kom till vår webbplats via en AdWords-annons, dvs. om de slutförde eller avbröt ett köp.
Uppgifterna och information som samlas in vid användning av konverteringscookies används av Google för att tillhandahålla besökarstatistik för vår webbplats. Vi använder sedan denna besökarstatistik för att bestämma det totala antalet användare som har blivit dirigerade till oss via AdWords-annonser. På så sätt kan vi bestämma hur framgångsrik eller misslyckad varje AdWords-annons var. Vidare kan vi med denna besökarstatistik optimera våra AdWords-annonser i framtiden. Varken vårt företag eller någon annan Google AdWords-annonsör får någon information från Google som kan identifiera den registrerade.
Konverteringscookies lagrar personligt identifierbara uppgifter, till exempel de webbsidor som besökts av den registrerade. Varje gång någon besöker vår webbplats, överförs dessa personuppgifter, inklusive IP-adressen till den internetanslutning som används av den registrerade, till Google i USA. Dessa personuppgifter lagras av Google i USA. Google kan komma att avslöja personuppgifter som samlats in via denna tekniska process till tredje part.
Som nämnts ovan kan den registrerade när som helst förhindra att cookies placeras på vår webbplats, genom att ändra webbläsarens inställningar till att permanent vägra cookies. Ändring av webbläsarens inställningar på detta sätt förhindrar även Google från att placera konverteringscookies på den registrerades IT-system. Dessutom kan en cookie som redan är placerad av Google AdWords när som helst raderas via en webbläsare eller annan mjukvara.
Den registrerade har vidare möjlighet att göra invändningar mot Googles intressebaserade annonsering. För att göra detta måste den registrerade besöka www.google.com/settings/ads från var och en av de webbläsare de använder och ändra inställningarna där efter önskemål.
Tillämpningen av Google AdWords har ett bekvämlighets- och enkelhetsintresse vid användning av vår webbplats. Detta utgör ett legitimt intresse i den mening som avses i Artikel 6 Paragraf 1(f) i GDPR.
Ytterligare information om Google's integritetspolicy finns på https://www.google.com/intl/gb/policies/privacy/.

9.3 Integritetspolicy för användning av YouTube

Processcontrollern har integrerat YouTube på denna webbplatsen. YouTube är en online videoportal som tillåter videopublicister att gratis placera videoklipp och låter andra att titta på, betygsätta och lämna kommentarer till videoklippen. YouTube tillåter publicering av alla typer av videoklipp. Både hela filmer och tv-sändningar samt musikvideor, påannonseringar och användargenererade videor finns tillgängliga via online portalen.
YouTube drivs av YouTube LLC, 901 Cherry Ave., San Bruno, CA 94066, USA. YouTube är ett dotterbolag till Google Inc., 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043-1351, USA.
Varje gång en besökare öppnar en enskild sida på webbplatsen som drivs av processcontrollern och där en YouTube-komponent (YouTube-video) finns integrerad, kommer den aktuella YouTube-komponenten att instruera webbläsaren på den registrerades IT-system att ladda ner en representation av motsvarande YouTube-komponent från YouTube. Ytterligare information om YouTube finns på https://www.youtube.com/yt/about/. Som en del av denna tekniska process får YouTube och Google information om den specifika undersidan på vår webbplats som besökts av den registrerade.
Om den registrerade är inloggad på YouTube samtidigt som de besöker vår webbplats, identifierar YouTube den specifika undersida på vår webbplats som besöks av den registrerade när en undersida med en YouTube-video öppnas. Denna information samlas in via YouTube och Google och tilldelas den registrerades YouTube-konto.
Om den registrerade är inloggad på YouTube när de kommer till vår webbplats, får YouTube och Google alltid en upplysning via YouTube-komponenten om att den registrerade har besökt vår webbplats. Detta sker oavsett om den registrerade klickar på en YouTube-video eller ej. Om den registrerade inte vill att denna information överförs till YouTube och Google, kan de förhindra detta genom att logga ut från sitt YouTube-konto innan de besöker vår webbplats.
Tillämpningen av YouTube-komponenter har ett bekvämlighets- och enkelhetsintresse vid användning av vår webbplats. Detta utgör ett legitimt intresse i den mening som avses i Artikel 6 Paragraf 1(f) i GDPR.
YouTubes integritetspolicy, tillgänglig på https://www.google.com/intl/gb/policies/privacy/, ger information om YouTubes och Googles insamling, behandling och användning av personuppgifter.

9.4 Google Tag Manager

Denna webbplats använder Google Tag Manager, en cookiefri domän som inte samlar in personidentifierbara uppgifter.
Med hjälp av detta verktyg kan "site tags" (dvs nyckelord som ingår i HTML-element) implementeras och hanteras via ett användargränssnitt. Genom att använda Google Tag Manager kan vi automatiskt förstå vilken knapp, länk eller vilken personanpassade bild du aktivt har klickat på och kan sedan registrera vilket innehåll på vår webbplats som är av speciellt intresse för dig.
Verktyget triggar också andra taggar, som kan komma att samla in data. Google Tag Manager har inte tillgång till denna information. Om du har valt bort på domän- eller cookienivån kommer den att fortsätta att vara aktiv för alla spårningskoder som implementerats med Google Tag Manager.
Tillämpningen av Google Tag Manager har ett bekvämlighets- och enkelhetsintresse vid användning av vår webbplats. Detta utgör ett legitimt intresse i den mening som avses i Artikel 6 Paragraf 1(f) i GDPR.

9.5 DoubleClick

På denna webbplats har controllern integrerat komponenter av DoubleClick by Google. DoubleClick är ett varumärke ägt av Google, under vilket främst speciella online-marknadsföringslösningar marknadsförs till reklambyråer och publicister.
Företaget som driver DoubleClick by Google är Google Inc., 1600 Amphitheatre Pkwy, Mountain View, CA 94043-1351, UNITED STATES.
DoubleClick by Google överför uppgifter till DoubleClick-servern med varje visning, klick eller annan aktivitet. Var och en av dessa dataöverföringar triggar en cookieförfrågan till den registrerades webbläsare. Om webbläsaren accepterar förfrågan, använder DoubleClick en cookie på den registrerades IT-system. Definitionen av cookies förklaras ovan. Syftet med cookien är att optimera och visa reklam. Cookien används bland annat för att visa och placera annonsering som är relevant för användaren, samt att skapa eller förbättra rapporter om reklamkampanjer. Dessutom används cookien för att undvika flera visningar av samma annons.
DoubleClick använder ett cookie-ID som krävs för att utföra den tekniska processen. Som exempel så krävs cookie-ID för att visa en annons i en webbläsare. DoubleClick kan också använda cookie-ID för att registrera vilka annonser som redan har visats i en webbläsare. Detta för att undvika dubbletter. DoubleClick kan också spåra konverteringar via cookie-ID. Konverteringar fångas till exempel upp när en användare som tidigare har blivit visad en DoubleClick-annonsannons senare gör ett köp på annonsörens webbplats med samma webbläsare.
En cookie från DoubleClick innehåller inga personuppgifter. En DoubleClick-cookie kan dock innehålla ytterligare kampanj-ID. Ett kampanj-ID används för att identifiera kampanjer som användaren redan haft engagemang med.
Vid varje kontakt med en av de enskilda sidorna på denna webbplats, som drivs av controllern och där en DoubleClick-komponent finns integrerad, uppmanas webbläsaren på den registrerades IT-system automatiskt av respektive DoubleClick-komponent att skicka uppgifter i syfte att annonsera online och att fakturera provisioner till Google. Genom den här tekniska proceduren får Google vetskap om uppgifter som Google kan använda för att beräkna provisioner. Google kan bland annat förstå att den registrerade har klickat på vissa länkar på vår hemsida.
Den registrerade kan, som nämnts ovan, när som helst förhindra att cookies placeras via vår webbplats. Detta görs genom en motsvarande ändring av den webbläsare som används och därmed nekas placering av cookies permanent. En sådan ändring av webbläsaren som används skulle också hindra Google från att placera en cookie på den registrerades IT-system. Dessutom kan cookies som redan används av Google när som helst raderas via en webbläsare eller andra mjukvaror.
Tillämpningen av DoubleClick har ett bekvämlighets- och enkelhetsintresse vid användning av vår webbplats. Detta utgör ett legitimt intresse i den mening som avses i Artikel 6 Paragraf 1(f) i GDPR.
Ytterligare information, samt bestämmelser avseende DoubleClicks dataskydd kan hämtas på DoubleClick by Google https://www.google.com/intl/en/policies/.

9.6 Sociala medier
9.6.1 Facebook

Vår webbplats inkluderar insticksprogram för sociala nätverket Facebook, Facebook Inc., 1 Hacker Way, Menlo Park, California 94025, USA. Facebook-insticksprogrammet känns igen på vår plats genom Facebook logon eller Like-knappen. För en överblick av Facebook-instickningsprogram, se https://developers.facebook.com/docs/plugins/.
När du besöker vår webbplats etableras en direktanslutning mellan din webbläsare och Facebook-servern via instickningsprogrammet. Detta gör det möjligt för Facebook att få information om att du har besökt vår webbplats från din IP-adress. Om du klickar på Facebooks Like-knapp när du är inloggad på ditt Facebook-konto kan du länka innehållet på vår webbplats till din Facebook-profil. Detta gör att Facebook kan associera besök på vår webbplats med ditt användarkonto. Observera att, vi som operatör av denna webbplats inte har kännedom om innehållet i de uppgifter som skickas till Facebook eller hur Facebook använder dessa uppgifter. För mer information vänligen se Facebooks integritetspolicy på https://de-de.facebook.com/policy.php.
Om du inte vill att Facebook ska associera ditt besök på vår webbplats med ditt Facebook-konto, vänligen logga ut från ditt Facebook-konto.

9.6.2 Linkedin

Vår webbplats använder funktioner från Linkedin-nätverket. Tjänsten tillhandahålles av LinkedIn Corporation, 2029 Stierlin Court, Mountain View, CA 94043, USA.
Varje gång som en av våra sidor som innehåller LinkedIn-funktioner öppnas, etablerar din webbläsare en direkt anslutning till LinkedIn-servrarna. LinkedIn informeras om att du har besökt våra webbsidor från din IP-adress. Om du använder LinkedIn Recommend-knappen och är inloggad på ditt LinkedIn-konto, är det möjligt för LinkedIn att associera ditt besök på vår webbplats till ditt användarkonto. Vi vill påpeka att vi som leverantör av dessa sidor inte har någon vetskap om innehållet i de överförda uppgifterna eller hur det kommer att användas av LinkedIn.
Mer information finns i LinkedIns integritetspolicy på https://www.linkedin.com/legal/privacy-policy.

9.6.3 Twitter

Funktioner för Twitter-tjänsten har integrerats på vår webbplats och app. Dessa funktioner erbjuds av Twitter Inc., 1355 Market Street, Suite 900, San Francisco, CA 94103, USA. När du använder Twitter och "Retweet"-funktionen, är de webbplatser du besöker kopplade till ditt Twitter-konto offentliggjorda till andra användare. När så görs, överförs uppgifter även till Twitter. Vi vill påpeka att vi som leverantör av dessa sidor inte har kännedom om innehållet i de uppgifter som överförs eller hur det kommer att användas av Twitter. För mer information om Twitters integritetspolicy, gå till https://twitter.com/privacy. Din integritetspreferens med Twitter kan ändras i dina kontoinställningar på https://twitter.com/account/settings.

9.6.4 Google+

Våra sidor använder Google+ funktioner. Det drivs av Google Inc., 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA.
Insamling och avslöjande av information: Genom att använda Google +1-knappen får du tillåtelse att publicera information över hela världen. Via Google+ -knappen kan du och andra användare få kundanpassat innehåll från Google och våra partners. Google lagrar både det faktum att du har använt +1 funktionen för en del innehåll och information om sidan du visade när du klickade +1. Din +1 kan visas tillsammans med ditt profilnamn och -foto i Google-tjänster, till exempel i sökresultat eller i din Google-profil eller på andra platser på webbplatser och annonser på Internet.
Google registrerar information om dina +1-aktiviteter för att förbättra Googles tjänster för dig och andra. För att använda knappen Google+ behöver du en globalt synlig, allmän Google-profil som åtminstone måste innehålla det namn som valts för profilen. Detta namn används av alla Google-tjänster. I vissa fall kan detta namn också ersätta ett annat namn som du har använt för att dela innehåll via ditt Google-konto. Identiteten på din Google-profil kan visas för användare som känner till din e-postadress eller annan information som kan identifiera dig.
Användning av insamlade uppgifter: Utöver de användningsområden som omnämns ovan, är den information som du tillhandahåller använd enligt gällande Google dataskyddspolicyer. Google kan komma att publicera summeringsstatistik avseende +1-användare eller dela den med användare och partners, såsom publicister, annonsörer, eller anslutna webbplatser.

10. Den registrerades rättigheter

Om dina personuppgifter behandlas är du den “registrerade” enligt GDPR-definitionen, och du är berättigad till följande rättigheter i förhållande till oss som personuppgiftsansvarig. Du kan utöva dina rättigheter genom att kontakta vårt personuppgiftsombud eller servicecentralens personal och uppge dina angelägenheter.

10.1 Rätt till information

Varje registrerad som berörs av behandlingen av personuppgifter har rätt att, när som helst och utan kostnad, få information om de personuppgifter som lagras om dem, samt rätten att få tillgång till en kopia av sådan information från den personuppgiftsansvarige.
Du kan begära bekräftelse från den personuppgiftsansvarige om huruvida de behandlar personuppgifter som är relaterade till dig.

10.2 Rätt till rättelse

Den registrerade som berörs av personuppgiftsbehandlingen har rätt att begära omedelbar rättelse av eventuella felaktiga personuppgifter avseende dem. Vidare har den registrerade rätt att begära komplettering av ofullständiga personuppgifter, inklusive en tilläggsdeklaration som tar hänsyn till syftet med behandlingen.

10.3 Rätt till begränsning av behandlingen

Den registrerade som berörs av personuppgiftsbehandlingen har rätt att begära att den personuppgiftsansvarige omedelbart begränsar behandlingen om förutsättningarna enligt Artikel 18 Paragraf 1 i GDPR är uppfyllda.

10.4 Rätt till radering

Den registrerade som berörs av personuppgiftsbehandlingen har rätt att begära att personuppgifter avseende dem raderas om och i den mån som en av de anledningar som nämns i Artikel 17 Paragraf 1 i GDPR gäller.

10.5 Rätt till dataportabilitet

Den registrerade som berörs av personuppgiftsbehandlingen har rätt att erhålla personuppgifter avseende den registrerade som ska tillhandahållas av den personuppgiftsansvarige i ett strukturerat, allmänt användbart och maskinläsbart format. De har också rätt att få dessa personuppgifter överförda till en annan personuppgiftsansvarig utan hinder från den personuppgiftsansvarige till vilken personuppgifterna lämnades, förutsatt att behandlingen är baserad på samtycket enligt Artikel. 6 Paragraf 1(a) i GDPR eller Artikel 9 Paragraf 2(a) i GDPR eller på ett avtal enligt Artikel 6 Paragraf 1(b) i GDPR, och att uppgifterna är behandlade med hjälp av automatiserade procedurer.

10.6 Right att göra invändningar

Den registrerade som berörs av behandlingen av personuppgifter har rätt att göra invändningar mot behandlingen av personuppgifter som rör dem, av skäl som är relaterade till din speciella situation, om detta sker på basis av Artikel 6 Paragraf 1(e) eller (f) i GDPR. Detta gäller också för profilering baserat på dessa bestämmelser.
I händelse av en invändning kommer företaget inte längre att behandla personuppgifterna såvida vi inte kan visa att det finns tvingande och lagliga skäl för sådan behandling som väger tyngre än den registrerades intressen, rättigheter och friheter eller om behandlingen sker för fastställande, utövande eller försvar av rättsliga anspråk.
Om företaget behandlar personuppgifter för att en direkt marknadsföring har den registrerade rätt att när som helst invända sig mot sådan behandling av personuppgifter. Detta gäller även för profilering som är kopplat till denna typ av direktmarknadsföring. Om den registrerade invänder mot behandling av deras personuppgifter för direktmarknadsföring, kommer vi inte längre att behandla deras personuppgifter för detta ändamål.

10.7 Rätt att återkalla samtycke avseende personuppgifter

Den registrerade har rätt att när som helst återkalla sitt samtycke till behandling av dennes personuppgifter.
Du har rätt att, när som helst, återkalla alla anmälningar om samtycke som beviljats i samband med personuppgiftsskydd. Återkallandet av samtycke påverkar inte den lagenliga delen av behandlingen som baseras på samtycke före återkallelse.

10.8 Rätt till rättsmedel med en tillsynsmyndighet

Om du anser att dina personuppgifter behandlas i strid mot GDPR har du rätt att, utan att det påverkar andra administrativa eller rättsliga åtgärder, lämna in ett klagomål till en tillsynsmyndighet, särskilt i medlemsstaten där du har din hemvist, arbetsplats eller den plats där den påstådda överträdelsen inträffat.

11. Radering av uppgifter och lagringstid

Den registrerades personuppgifter raderas eller blockeras så snart ändamålet med lagringen inte längre gäller. Uppgifterna kan fortsätt att lagras om detta föreskrivs i europeisk eller nationell lagstiftning, i EU-bestämmelser, lagar eller andra bestämmelser som den personuppgiftsansvarige är föremål för. Data blockeras eller raderas också vid slutet av en lagringstid såsom anges i det ovanstående, såvida inte ytterligare lagring av uppgifterna är nödvändig för att slutföra eller uppfylla ett kontrakt.

12. Uppdatering och ändring av integritetspolicyn

Denna dataskyddspolicy är giltig och har status: 17 maj 2018. På grund av vidareutveckling av våra webbplatser och erbjudanden eller på grund av ändrade juridiska eller officiella krav kan det komma att bli nödvändigt att göra ändringar till denna integritetspolicy. Den nuvarande integritetspolicy kan när som helst visas och skrivas ut på webbplatsen på http://www.asendia.com/data-protection-policy/.