Integritetspolicy

1. Inledning

Vi skulle vilja använda nedanstående uppgifter för att kunna erbjuda dig som ”den registrerade” en översikt över dina personuppgifter och rättigheter enligt dataskyddslagstiftningen. I allmänhet är det möjligt att använda vår hemsida utan att uppge några personuppgifter. Om du vill utnyttja de specialerbjudanden som erbjuds av vårt företag via vår hemsida kan det vara nödvändigt för oss att behandla personuppgifter. Om det är nödvändigt att behandla personuppgifter och det inte finns någon rättslig grund för sådan behandling brukar vi be om ditt samtycke.

Personuppgifter, såsom namn, adress eller e-postadress behandlas alltid i enlighet med EU:s allmänna dataskyddsförordning (GDPR) och i enlighet med det specifika landets lagar och regler om personuppgiftsskydd som gäller för ”ASENDIA Management SAS”. Syftet med den här integritetspolicyn är att informera dig om omfattningen och syftet med de personuppgifter vi samlar in, använder och behandlar.

Som personuppgiftsansvarig har vi infört ett flertal tekniska och organisatoriska åtgärder för att säkerställa ett så fullständigt skydd som möjligt av de personuppgifter som behandlas via den här hemsidan. Internetbaserade dataöverföringar kan dock i princip innebära säkerhetsluckor, så det går inte att garantera något fullständigt skydd. Av det här skälet har du rätt att skicka in personuppgifter till oss på andra sätt, däribland via telefon eller post.2. Personuppgiftsansvarig

Personuppgiftsansvariga är:

ASENDIA MANAGEMENT SAS

Registrerad i företagsregistret i Paris (RCS) under nummer: 752 460 170
Företagets besöksadress och kontaktuppgifter: (CP Y805) 9 Rue du Colonel Pierre Avia 75015 Paris Frankrike
Telefonnummer: 0080088877700
E-postadress: info.com@asendia.com
Hemsida: www.asendia.com 

ASENDIA NORDICS AB

Företagsnummer: 556670-2253
Företagets besöksadress och kontaktuppgifter: Box 844, 194 61 Upplands Väsby, Sverig
Telefonnummer: 08-546 200 00
E-postadress: info.se@asendia.com 
Webbplats: www.asendia.se 
 
3. Dataskyddsansvarig – kontaktuppgifter

Du kan nå de dataskyddsansvariga på följande sätt:

Du kan nå de personuppgiftsansvarigas dataskyddsansvariga på:

ASENDIA MANAGEMENT SAS 

Group Data Protection Manager (CP Y805)
9 rue du Colonel Pierre Avia, 75015, Paris, France
 

ASENDIA NORDICS AB

Data Protection Manager
Box 844, 194 61 Upplands Väsby,
Sverig

dataprotection.se@asendia.com

Du kan kontakta vår dataskyddsansvarige direkt när som helst om du har några frågor eller förslag angående dataskydd.

4. Definitioner

Den här integritetspolicyn utgår ifrån den terminologi som används av EU-lagstiftningen och lagstiftning i samband med den allmänna dataskyddsförordning (GDPR). Vår integritetspolicy ska vara lätt att läsa och förstå, både för allmänheten och för våra kunder och affärspartner. För att garantera det vill vi i förväg förklara de termer som används. Bland annat använder vi nedanstående termer i den här integritetspolicyn.

Vi använder bl.a. nedanstående termer i den här integritetspolicyn:

1. Personuppgifter

Personuppgifter är information om en identifierad eller identifierbar fysisk person. En identifierbar fysisk person är en som kan identifieras direkt eller indirekt, särskilt med hänvisning till en identifierare såsom ett namn, ett identifikationsnummer, platsdata, en onlineidentifierare eller en eller flera faktorer som är specifika för den fysiska, fysiologiska, genetiska, mentala, ekonomiska, kulturella eller sociala identiteten hos den fysiska personen.

2. Den registrerade

Den registrerade är en identifierad eller identifierbar fysisk person vars personuppgifter behandlas av den personuppgiftsansvarige (vårt företag).

3. Behandling

Behandling betyder alla åtgärder eller uppsättning åtgärder som utförs på dina personuppgifter eller på uppsättningar av personuppgifter, automatiserade eller inte, såsom insamling, inspelning, organisering, strukturering, lagring, anpassning eller ändring, hämtning, samråd, användning, utlämning genom överföring , spridning eller på annat sätt göra tillgänglig, anpassning eller kombination, begränsning, radering eller förstörelse.

4. Begränsa behandlingen

Att begränsa behandlingen innebär att vi markerar lagrade personuppgifter i syfte att begränsa deras framtida behandling.

5. Profilering

Profilering innebär alla former av automatiserad behandling av personuppgifter som går ut på att använda personuppgifter för att bedöma vissa personliga aspekter för en fysisk person, främst i syfte att analysera eller förutsäga aspekter som avser den fysiska personens arbetsprestation, ekonomiska situation, hälsa, personliga preferenser, intressen, tillförlitlighet, beteende, plats eller förflyttningar.

6. Pseudonymisering

Pseudonymisering är när personuppgifter behandlas på ett sådant sätt att uppgifterna inte längre kan tilldelas en viss registrerad person utan att ytterligare information tillhandahålls, med tanke på att sådan ytterligare information hålls åtskild och omfattas av lämpliga tekniska och organisatoriska åtgärder som ser till att personuppgifterna inte kan tillskrivas en identifierad eller identifierbar fysisk person.

7. Personuppgiftsbiträde

Personuppgiftsbiträdet är en fysisk eller juridisk person, myndighet, institution eller annat organ som behandlar personuppgifter för den personuppgiftsansvariges räkning.

8. Mottagare

Mottagaren är en fysisk eller juridisk person, myndighet, institution eller annat organ till vilket uppgifterna utlämnas, vare sig det är en tredje part eller inte. De myndigheter som kan komma att motta personuppgifter inom ramen för en särskild undersökning i enlighet med EU-lagstiftning eller en medlemsstats lagstiftning ska dock inte betraktas som mottagare.

9. Tredje part

En tredje part är en fysisk eller juridisk person, myndighet, avdelning eller organ förutom den registrerade, den personuppgiftsansvarige, personuppgiftsbiträdet och de personer som under den personuppgiftsansvariges eller personuppgiftsbiträdets direkta ansvar har befogenhet att behandla personuppgifterna.

10. Samtycke

Samtycke är varje enskild frivilligt angiven, specifik, informerad och otvetydig viljeyttring genom vilken den registrerade, antingen genom ett uttalande eller genom en entydig bekräftande handling godtar behandling av personuppgifter som rör honom eller henne.

5. Rättslig grund för behandling

Artikel 6.1 a i dataskyddsförordningen utgör den rättsliga grunden för företagets behandling, som innebär att vi ber om tillstånd för behandling för särskilda syften.

Om det är nödvändigt att behandla personuppgifter för att fullgöra ett avtal som du är part i, vilket t.ex. är fallet med behandling som krävs för att leverera varor eller tillhandahålla andra tjänster eller förmåner, utgår behandlingen från artikel 6.1 b i dataskyddsförordningen. Samma sak gäller för de behandlingar som krävs för att utföra åtgärder i samband med avtalet, t.ex. när det gäller frågor som rör våra produkter eller tjänster.

Om vårt företag har en lagstadgad skyldighet att behandla personuppgifter, t.ex. för att uppfylla våra skattemässiga skyldigheter, utgår behandlingen från artikel 6.1 c i dataskyddsförordningen.

I sällsynta fall kan det vara nödvändigt att behandla personuppgifter för att skydda intressen som är av grundläggande betydelse för den registrerade eller en annan fysisk person. Det kan hända om någon som t.ex. besöker vårt företag skulle råka ut för en skada, och personens namn, ålder, personnummer eller annan viktig information behövde uppges till en läkare, ett sjukhus eller en annan tredje part. I sådana fall utgår behandlingen från artikel 6.1 d i dataskyddsförordningen.

Slutligen kan behandlingsåtgärderna också utgå ifrån artikel 6.1 f i dataskyddsförordningen. Behandling som inte utgår ifrån någon av de ovan nämnda rättsliga grunderna kan utföras på grundval av artikel 6.1 f i dataskyddsförordningen om behandling krävs för att skydda de berättigade intressena för vårt företag eller en tredje part, förutsatt att den registrerades intressen och grundläggande fri- och rättigheter inte har företräde. Vi har rätt att genomföra sådan behandling i synnerhet eftersom den uttryckligen nämns i europeisk lagstiftning. I detta avseende anser lagstiftaren att ett berättigat intresse kan antas om du är kund i vårt företag (skäl 47 mening 2 i dataskyddsförordningen).

6. Utlämnande av uppgifter till tredje part

Dina personuppgifter kommer inte att skickas till tredje part för andra ändamål än de som anges nedan.

Vi lämnar ut dina personuppgifter till tredje part i följande fall:

1. Du har uttryckligen samtyckt till detta i enlighet med artikel 6.1, mening 1 a i dataskyddsförordningen.

2. Utlämnande av uppgifter är tillåtet enligt artikel 6.1, mening 1 f i dataskyddsförordningen i syfte att skydda våra berättigade intressen och förutsatt att det inte finns några skäl att anta att du har ett övervägande berättigat intresse av att inte lämna ut dina uppgifter.

3. Uppgifter får lämnas ut om det finns en rättslig skyldighet att lämna ut dem i enlighet med artikel 6.1, mening 1 c i dataskyddsförordningen.

4. Uppgifter får också lämnas ut om det är tillåtet enligt lag och nödvändigt för att fullgöra vårt avtal med dig i enlighet med artikel 6.1, mening 1 b.

För att skydda dina uppgifter och vid behov göra det möjligt för oss att överföra data till tredje land (utanför EU), har vi ingått databehandlingsavtal (”Databehandlingsavtal”) som utgår ifrån Europeiska kommissionens standardavtalsklausuler.

7. Teknik

7.1 SSL-/TLS-kryptering

Hemsidan använder SSL- eller TLS-kryptering för att garantera databehandlingens säkerhet och skydda överföring av konfidentiellt innehåll, såsom beställningar, inloggningsuppgifter eller kontaktförfrågningar som du skickar till oss i egenskap av webbplatsoperatör. Det går att känna igen en krypterad anslutning genom att titta i webbläsarens adressfält, där det i så fall står ”https://” i stället för bara ”http://”, och det visas en låssymbol i webbläsarfältet.

Vi använder den här tekniken för att skydda dina överförda data.

7.2 Datainsamling när du besöker hemsidan

Om du bara använder vår hemsida i informationssyfte, dvs. du inte registrerar dig eller på något annat sätt förser oss med information, samlar vi bara in de data som din webbläsare skickar till vår server (det som kallas ”serverloggfiler”). Vår hemsida samlar in en mängd allmänna data och information varje gång du besöker en hemsida eller ett automatiserat system. Sådana allmänna uppgifter och information sparas i serverns loggfiler. Sådan information kan samlas in och omfattar:

1. typ av webbläsare och använda versioner

2. operativsystem som används av det åtkommande systemet

3. hemsidan från vilken ett åtkommande system får åtkomst till vår hemsida (kallas ”referrer”)

4. underliggande sidor som du besöker via ett åtkomstsystem på vår hemsida

5. datum och tid då hemsidan besöktes

6. en internetprotokolladress (IP-adress)

7. åtkomstsystemets internetleverantör.

Inga slutsatser dras om dig när vi använder dessa allmänna uppgifter. Den här information behövs däremot för att kunna:

1. leverera innehållet på vår hemsida

2. optimera innehållet på hemsidan samt marknadsföra det

3. se till att våra IT-system och tekniken på vår hemsida fortsätter att fungera

4. tillhandahålla de uppgifter som behövs för de brottsbekämpande myndigheterna om det skulle inträffa ett nätangrepp.

De data och uppgifter som samlas in analyseras därför statistiskt och analyseras sedan vidare av oss i syfte att förstärka dataskyddet och datasäkerheten inom vårt företag för att i slutändan kunna garantera bästa tänkbara skydd för de personuppgifter som vi behandlar. Data från serverloggfilerna förvaras separat från alla personuppgifter som tillhandahålls av den registrerade.

Den rättsliga grunden för databehandling är artikel 6.1, mening 1 f i dataskyddsförordningen. Vårt berättigade intresse grundar sig på de syften som anges ovan beträffande datainsamlingen.

8. Cookies

8.1 Allmän information om cookies

Vi använder cookies på vår hemsida. Cookies är små datafiler som skapas automatiskt av din webbläsare och sparas i ditt IT-system (laptop, surfplatta, smartphone osv.) när du besöker vår hemsida.

Informationen som genereras från den specifika enheten sparas i det som kallas en cookie. Det betyder dock inte att vi omedelbart får kännedom om din identitet.

Genom att använda cookies kan vi underlätta din användning av vår hemsida. Vi använder t.ex. sessionscookies för att se om du redan har besökt enskilda sidor på vår hemsida. De raderas sedan automatiskt när du lämnar hemsidan.

Vi använder också tillfälliga cookies för att göra din surfning mer användarvänlig och dokumentera ditt samtycke till att vi placerar sådana icke-tekniskt nödvändiga cookies i ditt IT-system om och i den mån ett sådant samtycke ges. Dessa cookies lagras på din enhet under en viss period. Om du vill återvända till vår hemsida för att använda våra tjänster kan vi med hjälp av cookies automatiskt upptäcka att du redan har besökt hemsidan och komma ihåg de inmatningar och inställningar du då gjorde, så att du slipper ange dem igen.

Vi använder också cookies för att statistiskt registrera användningen av vår hemsida och analysera den i syfte att optimera våra tjänster. Sådana cookies ser till att vi automatiskt kan se att du har redan har besökt vår hemsida när du besöker hemsidan på nytt. Dessa cookies raderas automatiskt efter en viss tid.

8.2 Rättslig grund till användning av cookies

De uppgifter som behandlas av cookies, och som krävs för att hemsidan ska fungera ordentligt, är till för att skydda våra berättigade intressen enligt artikel 6.1, mening 1 f i dataskyddsförordningen.

Cookies krävs av tekniska skäl för följande funktioner:

(1) godkännande av språkinställningar

(2) uppdatering av cookie-inställningar

Behandlingen av dina uppgifter genom vår samtyckes-cookie krävs för att uppfylla vår skyldighet att dokumentera ditt samtycke (artikel 7.1 i dataskyddsförordningen). Behandlingen grundar sig i artikel 6.1, mening 1 c i dataskyddsförordningen.

För alla andra cookies som du har gett ditt samtycke till sker det via vårt bannermeddelande om godkännande av cookies i enlighet med artikel 6.1, mening 1 a i dataskyddsförordningen.

9. Innehållet på vår hemsida

9.1 Hubspot

På den här hemsidan använder vi HubSpot för våra onlinemarknadsföringsaktiviteter (däribland nyhetsbrev med e-postmarknadsföring och automatiserade utskick, inlägg och rapportering på sociala medier, rapportering (t.ex. trafikkällor, åtkomst), kontakthantering (t.ex. användarsegmentering och CRM), landningssidor och kontaktformulär). HubSpot är ett verktyg för marknadsföringsautomatisering som används för webbhotell, e-postmarknadsföring och marknadsföring via sociala medier. Det spårar och rapporterar internetaktivitet. HubSpot använder följande insamlade uppgifter för att spåra och övervaka användningen av vår tjänst:

  • i anonym form: webbläsarinformation, demografiska data, typ av maskinvara/programvara, sidvisningar, serverdomäner
  • i pseudonymform: IP-adress, platsbaserade data, klickuppgifter
  • i kontaktformulär: namn och kontaktuppgifter (e-postadress, telefonnummer), företagsnamn, intresse av innehållet, webbinteraktion, hämtat material

HubSpot är ett USA-baserat företag. Överföringen av dina personuppgifter till USA grundar sig på standardavtalsklausulerna. Om du vill få ett exemplar av standardavtalsklausulerna kan du kontakta oss via kontaktuppgifterna som anges i Del 2 av den här integritetspolicyn.

Om och om detta inte anges på något annat sätt i den här integritetspolicyn är den rättsliga grunden för vår användning av HubSpot artikel 6.1 f i dataskyddsförordningen – berättigat intresse. Vårt berättigade intresse av att använda den här tjänsten är vår vilja att optimera våra marknadsföringssatsningar och förbättra servicekvaliteten på vår hemsida.

Du hittar mer information om hur HubSpot hanterar sekretess på HubSpots webbsida om sekretess och villkor: https://legal.hubspot.com/privacy-policy

9.2 Kontakt/kontaktformulär

Personuppgifter samlas in när du kontaktar oss (t.ex. när du använder vårt kontaktformulär eller via e-post). Om du använder ett kontaktformulär för att komma i kontakt med oss anges det i kontaktformuläret vilka uppgifter som samlas in. Uppgifterna sparas och används uteslutande för att svara på din fråga eller kontakta dig och för tillhörande tekniska administration. Den rättsliga grunden för databehandlingen är vårt berättigade intresse att svara på din förfrågan enligt artikel 6.1 ff i dataskyddsförordningen. Om syftet med du kontaktar oss är att ingå ett avtal grundar sig behandlingen också på artikel 6.1 b i dataskyddsförordningen. Dina uppgifter raderas så fort behandlingen av din förfrågan har avslutats. Detta är fallet när det kan härledas från omständigheterna att relevanta fakta har klargjorts på ett avgörande sätt och att det inte finns några lagstadgade lagringsskyldigheter som förhindrar att de raderas.

9.3 Hantering av ansökningar/jobbutbyte

Vi samlar in och behandlar personuppgifter i syfte att genomföra ansökningsprocessen. Behandlingen kan också utföras elektroniskt. Detta gäller särskilt om en sökande skickar in sina ansökningshandlingar till oss på elektronisk väg, t.ex. via e-post eller ett webbformulär på hemsidan. Om vi ingår ett anställningsavtal med en sökande sparas de inskickade uppgifterna i syfte att behandla anställningsförhållandet i enlighet med bestämmelserna.

Den rättsliga grunden för denna databehandling är artikel 88 i dataskyddsförordningen i kombination med gällande lokala dataskyddsbestämmelser för personuppgifter när det gäller beslut om inrättande av ett anställningsförhållande och efter införandet av anställningsförhållandet för att kunna genomföra eller säga upp det.

Om vi inte ingår ett anställningsavtal med den sökande raderas ansökningshandlingarna automatiskt efter utgången av den period som sökanden kan utnyttja för att hävda sina eventuella krav på omotiverad särbehandling enligt tillämplig om likabehandling,

förutsatt att inga andra berättigade intressen som vi kan ha förhindrar att de raderas. Våra berättigade intressen i detta sammanhang innefattar exempelvis skyldigheten att framhålla bevis i förhandlingar enligt tillämplig lokal lagstiftning om likabehandling.

10. Nyhetsbrev/e-böcker/rapporter

10.1 Nedladdning av e-böcker och rapporter

Personuppgifter samlas in när du laddar ner våra e-böcker eller rapporter via motsvarande inmatningsformulär. Uppgifterna sparas och används för att bedöma hur intresserade våra potentiella kunder kan vara av andra produkter och tjänster som tillhandahålls av Asendia. Den rättsliga grunden för databehandlingen är vårt berättigade intresse av ovan nämnda bedömning enligt artikel 6.1, mening 1 f i dataskyddsförordningen. Dina ovanstående data sparas i sex månader om du inte längre interagerar (t.ex. om du inte har öppnat de senaste sex e-postmeddelandena) med oss. Om du ger ditt samtycke till ytterligare kontakt med vår säljorganisation eller våra partner i samband med nedladdning av våra e-böcker eller rapporter kommer vårt säljteam eller våra partner att kontakta dig för att diskutera ett eventuellt samarbete med Asendia. Behandlingen grundar sig i artikel 6.1, mening 1 a i dataskyddsförordningen. Dina uppgifter sparas till dess att du drar tillbaka ditt ursprungliga samtycke till sådana kontakter.

10.2 Nyhetsbrev till stamkunder

Om du har gett oss din e-postadress när du köper varor eller tjänster förbehåller vi oss rätten att skicka dig regelbundna e-postmeddelanden med erbjudanden om produkter eller tjänster från vårt utbud som liknar dem du redan har köpt. Vi kräver inte ditt specifika medgivande för sådana ändamål om den gällande lokala dataskydds- och konkurrenslagstiftningen tillåter oss att skicka sådana e-postmeddelanden utan ditt föregående specifika medgivande. Den enda grunden för databehandlingen är vårt berättigade intresse av personanpassad direktmarknadsföring i enlighet med artikel 6.1, mening 1 f i dataskyddsförordningen. Vi kommer inte att skicka några e-postmeddelanden om du uttryckligen motsätter dig användningen av din e-postadress för detta ändamål. Du har rätt att invända mot användningen av din e-postadress för ovan nämnda ändamål vid valfri tidpunkt med omedelbar verkan genom att meddela de personuppgiftsansvariga som anges i inledningen till denna policy. Om du vidtar den här åtgärden ådrar du dig endast portoavgifter i linje med baspriset. När vi har tagit emot din invändning avlägsnas din e-postadress omedelbart från alla marknadsföringssyften.

10.3 Brev med marknadsföringsnyheter

Du kan prenumerera på vårt nyhetsbrev via vår hemsida. På inmatningssidan anges vilka personuppgifter som delas med oss när du prenumererar på nyhetsbrevet.

Vi använder vårt nyhetsbrev för att regelbundet förmedla våra erbjudanden till våra kunder och affärspartner. Du kan därför bara få vårt företags nyhetsbrev om:

1. du har en giltig e-postadress

2. har anmält dig till nyhetsbrevet.

Av lagstadgade skäl enligt EU-/EES-lagstiftningen, som en del av den dubbla anmälningsprocessen som sker inom EU/EES, skickas ett bekräftelsemejl till den epostadress som du angav när du anmälde dig till nyhetsbrevet. Bekräftelsemejlet skickas för att kontrollera att du är innehavare av e-postadressen och har godkänt nyhetsbrevet.

När du anmäler dig till respektive nyhetsbrev sparar vi också den IP-adress som användes av ditt IT-system när du anmälde dig, som utfärdas av din internetleverantör (ISP), samt datum och tid för anmälan. Vi måste samla in dessa data för att undersöka eventuell (möjlig) felaktig användning av din e-postadress i ett senare skede, och det är därför lagligt av säkerhetsskäl.

De personuppgifter som samlas in vid anmälan används endast för att vi ska kunna skicka ut våra nyhetsbrev. Prenumeranterna på nyhetsbrevet kan också få information via e-post om det krävs för att administrera nyhetsbrevtjänsten för anmälningssyften, vilket kan vara fallet om våra nyhetsbrev ändras eller de tekniska omständigheterna förändras. De personuppgifter som samlas in för vår nyhetsbrevtjänst delas inte med någon tredje part. Du kan säga upp din prenumeration på våra nyhetsbrev när du vill. Du kan när som helst dra tillbaka ditt samtycke till lagring av de personuppgifter som du förmedlade när du anmälde dig. Det finns en länk i varje nyhetsbrev som ger dig möjlighet att dra tillbaka ditt samtycke. Du kan också säga upp prenumerationen på vårt nyhetsbrev direkt via hemsidan eller genom att kontakta oss på annat sätt.

Den rättsliga grunden för databehandling i syfte att skicka ut nyhetsbrev är 6.1, mening 1 a i dataskyddsförordningen.

10.4 Spårning av nyhetsbrev

Våra nyhetsbrev innehåller vad som brukar kallas spårningspixlar. En spårningspixel är en miniatyrbild som bäddas in i e-postmeddelanden som skickas i HTML-format för att göra det möjligt att registrera och analysera loggfiler. Det gör det möjligt att genomföra en statistisk analys av hur framgångsrika våra kampanjer för onlinemarknadsföring är. Med hjälp av den inbäddade spårningspixeln kan företaget avgöra om och när ett e-postmeddelande öppnas av dig och vilka länkar du klickade på i meddelandet.

Vi sparar och analyserar de personuppgifter som samlas in via spårningspixeln i nyhetsbrevet i syfte att optimera våra utskick av nyhetsbrev och anpassa innehållet i framtida nyhetsbrev, så att de stämmer ännu bättre överens med dina intressen. Dessa personuppgifter kommer inte att lämnas ut till tredje part. Den registrerade har rätt att när som helst dra tillbaka sin relevanta samtyckesförklaring som beviljades separat och skickades in via den dubbla anmälningsprocessen. Så snart samtycket har dragits tillbaka raderar vi personuppgifterna. Om du väljer att avsluta din prenumeration på nyhetsbrevet tolkas det automatiskt som att du drar tillbaka ditt samtycke.

Analysen utförs på grundval av ditt samtycke, som beviljas när du väljer att prenumerera på nyhetsbrevet, enligt artikel 6.1 mening 1 a i dataskyddsförordningen. Om vårt nyhetsbrev skulle skickas ut utan ditt föregående uttryckliga samtycke (se punkt 10.2), utförs analysen på grundval av våra berättigade intressen av att visa personanpassad reklam, marknadsundersökningar och/eller att utformningen av vår hemsida står i proportion till marknadens behov, enligt artikel 6.1, mening 1 f i dataskyddsförordningen.

11. Våra aktiviteter i sociala nätverk

För att vi ska kunna kommunicera med dig på sociala nätverk driver vi våra egna sidor på dessa sociala nätverk. Om du besöker någon av våra sociala mediesidor är vi tillsammans med leverantören av det sociala medienätverket båda personuppgiftsansvariga (art. 26 i dataskyddsförordningen), med avseende på de behandlingsåtgärder som därmed utlöses beträffande personuppgifter.

Vi är inte den ursprungliga leverantören av dessa sidor utan använder dem endast inom ramen för de möjligheter som erbjuds av respektive leverantör. Vi vill därför som en försiktighetsåtgärd påpeka att dina uppgifter också kan behandlas utanför EU eller EES. Att använda dessa nätverk kan därför innebära en dataskyddsrisk för dig eftersom det kan vara svårt att skydda dina rättigheter, t.ex. rätten till information, att radera, invändningar osv. Den behandling som sker på sociala nätverk görs ofta direkt i reklamsyfte eller för att låta nätverksleverantörer analysera användarnas beteende, och detta är inget vi har någon kontroll över. Om leverantören skapar användarprofiler används ofta cookies eller så kan användarbeteenden tilldelas direkt till din egen medlemsprofil på respektive socialt nätverk (om du är inloggad).

Den beskrivna behandlingen av personuppgifter genomförs i enlighet med artikel 6.1 f i dataskyddsförordningen på grundval av våra och respektive leverantörs berättigade intressen att kommunicera med dig vid rätt tidpunkt eller informera dig om våra tjänster. Om du måste ge ditt samtycke till respektive leverantörer för att behandla dina användaruppgifter är den rättsliga grunden för behandlingen artikel 6.1 a och artikel 7 i dataskyddsförordningen.

Eftersom vi inte har tillgång till dessa leverantörers databaser vill vi påpeka att det är du själv som har den bästa möjligheten att utöva dina rättigheter (t.ex. till information, ändringar, radering osv.) direkt hos respektive leverantör. Mer information om behandlingen av dina uppgifter på sociala nätverk och dina möjligheter att utöva dina rättigheter att motsätta dig eller återkalla (avanmäla dig), anges nedan för var och en av de sociala nätverksleverantörer som vi anlitar:

11.1 Instagram

(Gemensamt) personuppgiftsansvarig för databehandlingen i Europa: Facebook Ireland Ltd, 4 Grand Canal Square, Grand Canal Harbour, Dublin 2, Ireland

Integritetspolicy (datapolicy): http://instagram.com/legal/privacy/  

Avanmälan och reklaminställningar: https://www.instagram.com/accounts/privacy_and_security/  

11.2 LinkedIn

(Gemensamt) personuppgiftsansvarig för databehandlingen i Europa: LinkedIn Ireland Unlimited Company, Wilton Place, Dublin 2, Ireland

Integritetspolicy: https://www.linkedin.com/legal/privacy-policy  

Avanmälan och reklaminställningar: https://www.linkedin.com/psettings/guest-controls/retargeting-opt-out  

11.3 Twitter

(Gemensamt) personuppgiftsansvarig för databehandlingen i Europa: Twitter International Company, One Cumberland Place, Fenian Street, Dublin 2, D02 AX07, Ireland

Integritetspolicy: https://twitter.com/en/privacy  

Information om dina uppgifter: https://twitter.com/settings/your_twitter_data  

Avanmälan och reklaminställningar: https://twitter.com/personalization  

11.4 YouTube

(Gemensamt) Personuppgiftsansvarig för databehandlingen i Europa: Google Ireland Limited, Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Ireland

Integritetspolicy: https://policies.google.com/privacy  

Avanmälan och reklaminställningar: https://adssettings.google.com/authenticated  

12. Webbanalys

12.1 Google Analytics

Vi använder oss av Google Analytics, en webbanalystjänst som tillhandahålls av Google Ireland Limited (https://www.google.com/about/) (Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Ireland, nedan kallat ”Google”), på vår hemsida. Som ett led i detta skapas pseudonymiserade användarprofiler och cookies (se avsnittet om ”Cookies”) används. Informationen som genereras av cookien omfattar din användning av hemsidan, såsom webbläsaren:

1. typ/version av webbläsare

2. operativsystem

3. hänvisnings-URL (tidigare besökt hemsida), värd

4. namnet på åtkomstenheten (IP-adress)

5. tid för servernförfrågan.

Denna information överförs till en Google-server i USA och lagras där. Informationen används för att utvärdera din användning av denna hemsida, för att sammanställa rapporter om hemsidesaktiviteter och för att utföra ytterligare tjänster som är kopplade till användningen av hemsidan och internet i marknadsundersökningssyfte samt för att skräddarsy utformningen av vår hemsida. Informationen kan också skickas till tredje part om det krävs enligt lag eller om tredje part behandlar uppgifterna på uppdrag av Google. Din IPadress kommer under inga omständigheter att förknippas med andra data. IP-adresserna anonymiseras så att det inte går att förknippa dem med enskilda individer (kallas IPmaskering).

Du kan vägra användningen av cookies genom att välja lämpliga inställningar i din webbläsare. Observera att om du gör det kan du inte använda alla funktioner på hemsidan.

Kom ihåg att Google Analytics visas som doubleclick.net i ditt verktyg för cookie-hantering.

Denna behandling sker endast om du ger ditt uttryckliga samtycke i enlighet med Artikel 6.1 a i dataskyddsförordningen.

Du kan också förhindra att data som genereras av cookien om din användning av hemsidan (däribland din IP-adress) skickas till och behandlas av Google genom att ladda ner och installera det tillgängliga webbläsartillägget (https://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=en).

Som ett alternativ till webbläsartillägget, och särskilt för webbläsare på mobila enheter, kan du också hindra Google Analytics från att samla in data genom att klicka på följande länk: Inaktivera Google Analytics. Då registreras en cookie för avanmälan som hindrar att dina uppgifter samlas in på nytt när du besöker den här hemsidan nästa gång. Avanmälningscookien gäller endast i den här webbläsaren och endast för vår hemsida och sparas på din enhet. Om du raderar cookies som lagras för den här webbläsaren måste du ställa in avanmälningscookien på nytt.

Överföringar av dina personuppgifter till USA grundar sig på standardavtalsklausulerna. Om du vill få ett exemplar av standardavtalsklausulerna kan du kontakta oss via kontaktuppgifterna som anges i Del 2 av den här integritetspolicyn.

Ytterligare information om dataskydd beträffande Google Analytics finns på Google Analytics webbsida i hjälpavsnittet (https://support.google.com/analytics/answer/6004245?hl=en).

12.2 Google Analytics Remarketing
Vi har integrerade tjänster från Google Remarketing på den här hemsidan. Google Remarketing är en Google Ads-funktion som gör det möjligt för ett företag att visa annonser för internetanvändare som tidigare har besökt företagets hemsida. Genom att integrera Google Remarketing kan företaget alltså skapa användarbaserade annonser och därmed visa annonser som utgår ifrån den specifika internetanvändarens intressen.

Google Remarketing-tjänsterna drivs av Google Ireland Limited, Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Ireland.

Syftet med Google Remarketing är att visa annonser som är relevanta i förhållande till dina intressen. Google Remarketing ger oss möjlighet att visa annonser som är skräddarsydda efter internetanvändarnas enskilda behov och intressen via Googles annonsnätverk eller på andra hemsidor.

Google Remarketing placerar en cookie i ditt IT-system. Genom att ställa in cookies känner Google igen besökare på vår hemsida som senare besöker webbplatser som också ingår i Googles annonsnätverk. Varje gång du besöker en webbplats som använder sig av Google Remarketing-tjänster identifierar sig din webbläsare automatiskt för Google. Som en del av den här tekniska processen får Google reda på dina uppgifter, såsom din IP-adress eller ditt surfbeteende, som Google använder för att bl.a. visa annonser som är relevanta i förhållande till dina intressen.

Cookies används för att lagra personlig information, t.ex. om vilka webbplatser du besöker. Varje gång du besöker vår hemsida överförs dessa personuppgifter, däribland din IP-adress, till Google i USA. Personuppgifterna lagras av Google i USA. Google kan lämna ut personuppgifter som har samlats in genom den här tekniska processen till tredje part.

Som vi nämnde tidigare kan du förhindra att cookies placeras av vår hemsida genom att när som helst ändra webbläsarens inställningar för att permanent vägra cookies. Om du ändrar webbläsarens inställningar på det här sättet kan inte heller Google placera några cookies i ditt IT-system. Om en cookie redan har placerats av Google Analytics kan den raderas när som helst via en webbläsare eller andra program.

Du har också möjlighet att invända mot Googles intressebaserade annonsering. Om du vill göra det måste du besöka www.google.com/settings/ads i alla webbläsare som du använder och ändra de önskade inställningarna.

Denna behandling sker endast om du ger ditt uttryckliga samtycke i enlighet med Artikel 6.1 a i dataskyddsförordningen.

Överföringar av dina personuppgifter till USA grundar sig på standardavtalsklausulerna. Om du vill få ett exemplar av standardavtalsklausulerna kan du kontakta oss via kontaktuppgifterna som anges i Del 2 av den här integritetspolicyn.

Ytterligare information om Googles integritetspolicy finns på https://www.google.com/policies/privacy/.

12.3 HubSpot

Vi har integrerat tjänster från HubSpot på den här hemsidan.

HubSpot spårar besökare på vår hemsida genom att använda webbläsarcookies. Varje gång du använder vår hemsida kontrollerar HubSpot om det redan finns en HubSpotspårningscookie. Om det inte redan finns en sådan cookie i din webbläsare placeras en HubSpot-cookie, efter ditt medgivande, i din webbläsare och ser till att varje användningstillfälle av vår hemsida därefter loggas.

Det finns några saker som du bör känna till när det gäller hur HubSpot hanterar cookies:

• Dina besök på våra hemsidor spåras endast via HubSpot-cookien när du har gett ditt samtycke till att HubSpot-cookien eller alla spårningscookies får placeras i din webbläsare.

• Om du fyller i och skickar in något av formulären på vår hemsida (t.ex. ett avtalsformulär) och du har samtyckt till att HubSpot-cookien får placeras förknippar HubSpot dina tidigare sidvisningar baserat på spårningscookien med det inskickade formuläret.

• Om du redan har varit i kontakt med oss förknippas din e-postadress som skickades in via formuläret med de uppgifter om dig som vi redan har sparat.

• Om du raderar alla cookies eller särskilt raderar HubSpot-cookies betraktas du som en ny besökare på våra hemsidor och tilldelas en ny cookie. HubSpot avlägsnar dock automatiskt kopior av inskickade formulär från samma e-postadress, även om andra webbläsarcookies förknippades med det inskickade materialet.

• Cookies är unika för en webbläsare, så om två personer använder samma dator kommer deras inskickade uppgifter att förknippas med samma kontaktpost. Den här raderingen av kopior via cookies ser till att om en kontaktperson skickar in formulär via hemsidan och använder sig av olika e-postadresser, så förknippas ändå alla inskickade uppgifter med en enda kontaktpost i HubSpot.

• HubSpot tilldelar sidvisningar till en kontaktperson om personen i fråga klickar på en länk i ett spårat marknadsföringsmejl som hänvisar till en sida där HubSpots spårningskod är installerad.

Denna behandling sker endast om du ger ditt uttryckliga samtycke i enlighet med Artikel 6.1 a i dataskyddsförordningen. Dina data lagras till dess att du drar tillbaka ditt medgivande.

Överföringar av dina personuppgifter till USA grundar sig på standardavtalsklausulerna. Om du vill få ett exemplar av standardavtalsklausulerna kan du kontakta oss via kontaktuppgifterna som anges i Del 2 av den här integritetspolicyn.

Ytterligare information om HubSpots integritetspolicy finns på https://legal.hubspot.com/privacy-policy  

13. Reklam

13.1 Google Ads (tidigare AdWords)

Vår webbplats använder funktioner från Google Ads, som vi använder för att marknadsföra den här hemsidan i Googles sökresultat och på webbplatser som tillhör tredje part. Leverantören är Google Ireland Limited, Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Ireland (”Google”). För att kunna göra detta placerar Google en cookie i din enhets webbläsare, som automatiskt använder ett pseudonymt cookie-ID och underlättar intressebaserad annonsering utifrån de webbplatser som du har besökt.

Denna behandling sker endast om du ger ditt uttryckliga samtycke i enlighet med Artikel 6.1 a i dataskyddsförordningen.

Ingen annan behandling sker om du inte har gett ditt samtycke till att Google länkar din historik för internet- och appaktivitet till ditt Google-konto och använder information från ditt Google-konto för att anpassa annonser som du får se online. I ovanstående fall, om du är inloggad på Google under ditt besök på vår hemsida, använder Google din information tillsammans med Google Analytics-data för att skapa och definiera målgruppslistor för remarketing på flera enheter. Google länkar tillfälligt dina personuppgifter till Google Analytics-data för att kunna bilda målgrupper.

Du kan permanent inaktivera att cookies ställs in för annonspreferenser genom att ladda ner och installera det här tilläggsprogrammet för webbläsaren via följande länk: https://www.google.com/settings/ads/onweb/.  

Annars kan du kontakta Digital Advertising Alliance på www.aboutads.info för att ta reda på mer om inställningen av cookies och konfigurera dina inställningar. Du kan också ändra webbläsarens inställningar så att du blir informerad om användningen av cookies och bara tillåter att cookies godkänns för enskilda webbplatser eller från fall till fall, och du kan även ändra inställningarna så att alla cookies blockeras. Om du inte godkänner några cookies kan det hända att vissa av funktionerna på hemsidan inte fungerar.

Överföringar av dina personuppgifter till USA grundar sig på standardavtalsklausulerna. Om du vill få ett exemplar av standardavtalsklausulerna kan du kontakta oss via kontaktuppgifterna som anges i Del 2 av den här integritetspolicyn.

Mer information om integritetspolicyn om annonsering och Google hittar du här: https://www.google.com/policies/technologies/ads/.

13.2 Google AdSense

Vi har integrerat Google AdSense på den här hemsidan. Google AdSense är en onlinetjänst som gör det möjligt att placera annonser på tredjepartswebbplatser. Google AdSense bygger på en algoritm som väljer ut vilka annonser som ska visas på tredjepartswebbplatser beroende på innehållet på tredjepartswebbplatsen. Google AdSense gör det lättare att rikta sig till internetanvändare utifrån deras intressen, vilket genomförs genom att det skapas enskilda användarprofiler.

Google AdSense-komponenten drivs av Google Ireland Limited, Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Ireland.

Syftet med Google AdSense-komponenten är att visa annonser på vår hemsida. Google AdSense placerar en cookie i ditt IT-system. Genom att placera denna cookie kan Alphabet Inc. analysera användningen av vår hemsida. Varje gång en person öppnar en enskild sida på hemsidan, som drivs av oss och på vilken Google AdSense-komponenten är integrerad, ser Google AdSense-komponenten till att din webbläsare automatiskt skickar data till Alphabet Inc., 1600 Amphitheatre Pkwy, Mountain View, CA 94043-1351, USA, i onlinemarknadsföringsändamål och tar ut en avgift. Som en del av den tekniska processen tar Alphabet Inc. emot information om personuppgifter, t.ex. din IP-adress, som bl.a. gör det möjligt för Alphabet Inc. att spåra besökarnas ursprung och sedan ta ut en avgift.

Du kan förhindra att cookies placeras av vår hemsida genom att när som helst ändra webbläsarens inställningar för att permanent vägra cookies. Om du ändrar webbläsarens inställningar på det här sättet kan inte Alphabet Inc. placera några cookies i ditt IT-system. Om en cookie redan har placerats av Alphabet Inc. kan den raderas när som helst via en webbläsare eller andra program.

Google AdSense använder också spårningspixlar. En spårningspixel är en miniatyrbild som är inbäddad på en webbplats och gör det möjligt att logga filer och analyser för att sedan analysera dem statistiskt. Med hjälp av den inbäddade spårningspixeln kan Alphabet Inc. avgöra om och när en hemsida besöktes av ditt IT-system och vilka länkar du klickade på. Spårningspixlar hjälper bl.a. till att analysera besöksflödet på en hemsida.

Genom Google AdSense skickas personuppgifter, som även omfattar din IP-adress och krävs för inkassering och fakturering av de visade annonserna, till Alphabet Inc. i USA. Personuppgifterna lagras och behandlas i USA. Alphabet Inc. kan lämna ut personuppgifter som har samlats in genom den här tekniska processen till tredje part.


Denna behandling sker endast om du ger ditt uttryckliga samtycke i enlighet med artikel 6.1 a i dataskyddsförordningen.

Överföringar av dina personuppgifter till USA grundar sig på standardavtalsklausulerna. Om du vill få ett exemplar av standardavtalsklausulerna kan du kontakta oss via kontaktuppgifterna som anges i Del 2 av den här integritetspolicyn.

Du hittar mer ingående information om Google AdSense på https://www.google.de/adsense/start/.  

13.3 Google Ads med omvandlingsspårning

Vi har integrerat Google Ads på den här hemsidan. Google Ads är en tjänst för internetreklam som gör det möjligt för annonsörer att visa sina annonser både i sökresultaten på Google och i Googles annonsnätverk. Med Google Ads kan en annonsör på förhand definiera vilka sökord som ska leda till att det visas en annons i resultaten från Googles sökmotor när sökmotorn hämtar ett sökordsrelaterat sökresultat. I Googles nätverk visas annonserna på relevanta webbplatser med hjälp av en automatiserad algoritm och enligt fördefinierade sökord.

Google Ads drivs av Google Ireland Limited, Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Ireland.

Syftet med Google Ads är att göra reklam för vår hemsida genom att visa intressebaserad annonsering på tredjepartswebbplatser och i Googles sökmotorresultat, samt genom att visa annonser från tredje part på vår hemsida.

Om du kommer till vår hemsida via en Google-annons sparas vad som brukar kallas för en omvandlingscookie i ditt IT-system av Google. Omvandlingscookies går ut efter 30 dagar och används inte för att identifiera dig. Förutsatt att cookien inte har gått ut används den för att spåra om du besökta vissa underliggande sidor på vår hemsida, t.ex. om du besökte kundvagnssidan. Med hjälp av omvandlingscookien får Google reda på om några intäkter genererades av en användare som kom till vår hemsida via en Google Ads-annons, dvs. om personen genomförde eller avbröt ett köp.

Data och information som samlas in genom att använda omvandlingscookies används av Google för att ge oss besöksstatistik för vår hemsida. Vi använder sedan besöksstatistiken för att se hur många användare som har besökt oss via Google Ads-annonser för att avgöra hur framgångsrika våra olika Ads-annonser är och för att kunna vidareutveckla dem. Varken vårt företag eller några andra Google Ads-annonsörer får någon information från Google som kan identifiera dig.

Omvandlingscookies används för att lagra personlig information, t.ex. om vilka webbplatser du besöker. Varje gång någon besöker vår hemsida överförs dessa personuppgifter, däribland IP-adressen för internetanslutningen, till Google i USA. Personuppgifterna lagras av Google i USA. Google kan lämna ut personuppgifter som har samlats in genom den här tekniska processen till tredje part.

Du kan förhindra att cookies placeras av vår hemsida genom att när som helst ändra webbläsarens inställningar för att permanent vägra cookies. Om du ändrar webbläsarens inställningar på det här sättet kan inte heller Google placera några omvandlingscookies i ditt IT-system. Om en cookie redan har placerats av Google Ads kan den raderas när som helst via en webbläsare eller andra program.

Du har också möjlighet att invända mot Googles intressebaserade annonsering. Om du vill göra det måste du besöka www.google.com/settings/ads i alla webbläsare som du använder och ändra de önskade inställningarna.Denna behandling sker endast om du ger ditt uttryckliga samtycke i enlighet med artikel 6.1 a i dataskyddsförordningen.

Överföringar av dina personuppgifter till USA grundar sig på standardavtalsklausulerna. Om du vill få ett exemplar av standardavtalsklausulerna kan du kontakta oss via kontaktuppgifterna som anges i Del 2 av den här integritetspolicyn.

Ytterligare information om Googles integritetspolicy finns på https://www.google.com/policies/privacy/.

14. Tilläggsprogram och övriga tjänster

14.1 Adobe Typekit

Vi använder Adobe Typekit för den visuella utformningen av vår hemsida. Typekit är en tjänst som tillhandahålls av Adobe Systems Software Ireland Ltd., som ger oss tillgång till ett teckensnittsbibliotek. För att kunna införliva de teckensnitt vi använder måste din webbläsare ansluta till en Adobe-server i USA och ladda ner det teckensnitt som krävs för vår hemsida. I och med detta får Adobe reda på att din IP-adress har använts för att få åtkomst till vår hemsida. Mer information om Adobe Typekit finns i Adobes sekretesspolicy på: www.adobe.com/privacy/typekit.html.  

Denna behandling sker endast om du ger ditt uttryckliga samtycke i enlighet med Artikel 6.1 a i dataskyddsförordningen.

14.2 Google Tag Manager

Den här webbsidan använder Google Tag Manager, en cookiefri domän som inte samlar in personligt identifierbar information.

Med det här verktyget kan ”webbplatstaggar” (dvs. sökord som är integrerade i HTMLelement) implementeras och hanteras via ett gränssnitt. Genom att använda Google Tag Manager kan vi automatiskt spåra vilken knapp, länk eller anpassad bild som du aktivt har klickat på och sedan registrera vilket innehåll på vår hemsida som du är mest intresserad av.

Verktyget utlöser också andra taggar som i sin tur kan samla in data. Google Tag Manager kommer inte åt dessa data. Om du har inaktiverat det på domän- eller cookienivå finns det kvar för alla spårningstaggar som har implementerats med Google Tag Manager.

Denna behandling sker endast om du ger ditt uttryckliga samtycke i enlighet med Artikel 6.1 a i dataskyddsförordningen.

15. Dina rättigheter som registrerad

15.1 Rätt till bekräftelse

Du kan begära bekräftelse från den person som ansvarar för huruvida personuppgifter som rör dig kommer att behandlas av oss.

15.2 Rätt till information (artikel 15 i dataskyddsförordningen)

Du kan begära information om de personuppgifter som sparas om dig när som helst, utan kostnad, samt begära en kopia av sådana uppgifter från oss, i enlighet med de lagstadgade bestämmelserna.

15.3 Rätt till rättelse (artikel 16 i dataskyddsförordningen)

Du kan begära omedelbar rättelse av felaktiga personuppgifter som rör dig själv. Den registrerade kan begära att ofullständiga personuppgifter kompletteras, med avseende på syftet med behandlingen.

15.4 Radering (artikel 17 i dataskyddsförordningen)

Du kan begära att de personuppgifter som rör dig raderas utan dröjsmål, förutsatt att ett av de skäl som anges i lagen gäller och om det inte krävs ytterligare lagring.

15.5 Begränsa behandlingen (artikel 18 i dataskyddsförordningen)

Du kan begära att vi begränsar behandlingen av dina data om ett av de rättsliga kraven är uppfyllt.

15.6 Dataportabilitet (artikel 20 i dataskyddsförordningen)

Du kan begära att få de personuppgifter som rör dig och som du har gett oss i ett strukturerat, vanligt förekommande och maskinläsbart format. Du kan också välja att överföra dessa data till en annan personuppgiftsansvarig utan att vi kan hindra dig, till vilken personuppgifterna lämnades, förutsatt att behandlingen baseras på samtycket i enlighet med artikel 6.1 a, artikel 9.2 a eller på ett avtal enligt artikel 6.1 b i dataskyddsförordningen, och att uppgifterna behandlas med hjälp av automatiserade förfaranden, såvida inte behandlingen är nödvändig för att slutföra en uppgift, ligger i allmänhetens intresse eller utförs i samband med en officiell myndighetsutövning som har tilldelats oss.

När du utövar din rätt till dataportabilitet enligt artikel 20.1 i dataskyddsförordningen har du dessutom rätt att få personuppgifterna överförda från en registeransvarig till en annan, förutsatt att detta är tekniskt genomförbart och inte hindrar andra personers rättigheter och friheter.

 
15.7 Rätt att göra invändningar (artikel 21 i dataskyddsförordningen)
Du har rätt göra invändningar mot behandlingen av dina personuppgifter av skäl som rör just din situation när det görs på grundval av artikel 6.1 e (databehandling i allmänhetens intresse) eller f (databehandling på grundval av vägning av berättigade intressen) i dataskyddsförordningen.

Detta gäller även profilering som grundar sig på dessa bestämmelser enligt artikel 4 i dataskyddsförordningen.

Om du gör invändningar kommer vi inte längre att behandla dina personuppgifter såvida vi inte kan påvisa berättigade skäl till sådan behandling som väger tyngre än dina intressen, rättigheter och friheter, eller om det sker för fastställande, utövande eller försvar av rättsliga anspråk.

I enskilda fall behandlar vi dina personuppgifter för direkt marknadsföring. Du har rätt att när som helst invända mot behandling av personuppgifter för sådan marknadsföring. Detta gäller även för profilering när den är kopplad till den här typen av direkt marknadsföring. Om du invänder mot behandlingen av dina uppgifter för direkt marknadsföring kommer vi inte längre att behandla dina personuppgifter för detta ändamål.

Du har också rätt att invända mot att vi behandlar dina personuppgifter för vetenskapliga eller historiska forskningsändamål eller statistiska ändamål enligt artikel 89.1 i dataskyddsförordningen, av skäl som hänför sig till din specifika situation, om inte sådan behandling är nödvändig för att utföra en uppgift av allmänt intresse.

Du har möjlighet att utnyttja din rätt att göra invändningar i samband med användningen av informationssamhällets tjänster, och trots vad som sägs i direktiv 2002/58/EC, genom automatiserade förfaranden som använder tekniska specifikationer.
 
15.8 Återkallande av samtycke avseende dataskydd
Du har rätt att när som helst invända mot fortsatt behandling av dina personuppgifter.

15.9 Lämna in ett klagomål till en tillsynsmyndighet
Du har rätt att klaga hos en tillsynsmyndighet som ansvarar för dataskydd avseende vår behandling av personuppgifter.

 
16. Rutinmässig lagring, radering och blockering av personuppgifter
Vi behandlar och lagrar dina personuppgifter endast under den tidsperiod som krävs för att uppfylla lagringssyftet eller enligt vad som krävs enligt de rättsliga bestämmelser som vårt företag omfattas av.

Om lagringssyftet inte längre gäller eller om en föreskriven lagringstid löper ut kommer personuppgifter rutinmässigt att blockeras eller raderas i enlighet med de lagstadgade bestämmelserna.

 
17. Lagringsperiod för personuppgifter
Kriteriet för hur länge personuppgifter får lagras är respektive lagstadgad lagringstid. Så fort den här perioden har löpt ut kommer uppgifterna i fråga rutinmässigt att raderas, förutsatt att de inte längre krävs för att avtalet ska kunna fullgöras eller inledas.

 
18. Version och ändringar av integritetspolicyn
Den här integritetspolicyn gäller och uppdaterades senast i september 2020.

Det kan hända att vi måste ändra den här integritetspolicyn i arbetet med att vidareutveckla vår hemsida och de tjänster som vi erbjuder via den, eller på grund av förändringar i lagar och regler. Du kan visa och skriva ut vår nuvarande integritetspolicy på hemsidan när du vill genom att besöka ”https://www.asendia.se/hubfs/Privacy%20Policies/AsendiaNordic.SE_PrivacyPolicy_31-102020.pdf”.

Den här integritetspolicyn har upprättats med hjälp av säkerhetsprogrammet: auditis MANAGER.